Všeobecné podmienky

 

Všeobecné a platobné podmienky CK Montevia

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných spol. Kastély s.r.o. – Cestovná kancelária Montevia (ďalej len Všeobecné podmienky) platia pre všetky zájazdy organizované obstarávateľom Kastély s.r.o. – Cestovná kancelária Montevia (ďalej len CK Montevia), uverejnené na web stránke www.montevia.sk, v aktuálnych prezentačných katalógoch, či ponukových listoch a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa podľa zákona č. 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 281/2001.

2. Predaj zájazdov a služieb CK Montevia môže byť zabezpečený taktiež prostredníctvom externých predajcov (cestovných kancelárií / agentúr).

 II. Zmluvný vzťah

1. Objednávateľ sa môže zúčastniť na zájazde organizovanom CK Montevia na základe zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva o zájazde) uzatvorenej podľa § 741a-k Občianskeho zákonníka. Zmluva o zájazde medzi CK Montevia a objednávateľom sa uzatvára písomne a nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Objednávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Jedna Zmluva o zájazde môže byť uzatvorená v prospech viacerých osôb. Rovnaké podmienky platia pre všetky osoby uvedené v jednej Zmluve o zájazde. V takomto prípade musí objednávateľ oboznámiť všetky spolu zúčastnené osoby so všeobecnými podmienkami a so všetkými informáciami o zájazde. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v Zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za svoje vlastné. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu o zájazde jej zákonný zástupca.

2. CK Montevia je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu, resp. čerpaním služieb poskytnúť objednávateľovi všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa zmluva o zájazde uzatvorí v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, resp. čerpaním služieb, poskytne CK Montevia tieto informácie a doklady objednávateľovi pri podpísaní Zmluvy o zájazde.

3. CK Montevia  okrem organizácie vlastných zájazdov sprostredkúva predaj zájazdov pre iné cestovné kancelárie (ďalej len partnerská CK). V takom prípade je CK Montevia „sprostredkovateľom“ a zmluvný vzťah vzniká medzi objednávateľom a partnerskou CK, ktorá je obstarávateľom zájazdu a pre ktorú CK Montevia predaj zájazdu sprostredkúva. Ak objednávateľ uzatvorí Zmluvu o zájazde prostredníctvom CK Montevia s partnerskou CK je viazaný ustanoveniami zmluvy o obstaraní zájazdu partnerskej CK.

III. Rezervácia

1. Účasť na zájazde, resp. poskytnutie služieb si môže objednávateľ rezervovať osobne, písomne alebo e-mailom. Rezervácia je záväzná po potvrdení CK Montevia. CK Montevia rezerváciu zruší, ak do dohodnutého termínu ukončenia rezervácie nebude uzatvorená Zmluva o zájazde z dôvodu prekážok na strane objednávateľa.

IV. Cena, zľavy, rozvrh platieb

1. Cena za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len cena zájazdu) sa rozumie celková cena uvedená v zmluve. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb. Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splneným ostatných podmienok poskytnutia služieb.

2. CK má právo požadovať pri uzatváraní Zmluvy o zájazde zaplatenie zálohy v minimálnej  výške 50 % z celkovej ceny zájazdu (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri objednaní a podpísaní Zmluvy o zájazde). Zvyšnú časť ceny zájazdu a všetkých služieb je objednávateľ povinný doplatiť  najneskôr v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. Ak objednávateľ uzavrie Zmluvu o zájazde v čase kratšom ako 30 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť celú cenu zájazdu pri podpise Zmluvy o zájazde. V prípade niektorých zájazdov je CK oprávnená požadovať úhradu v plnej výške ceny zájazdu ihneď pri uzatváraní Zmluvy o zájazde, o čom je obstarávateľ vopred informovaný.

3. Za objednané služby je možné zaplatiť bankovým prevodom, v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet, ak to predajné miesto CK umožňuje, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.

4. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zájazdu, resp. služieb v stanovenom termíne, je CK Montevia oprávnená od Zmluvy o zájazde odstúpiť a objednávateľ musí zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VIII. Všeobecných a platobných podmienok.

5. Ceny zájazdov sú kalkulované na základe aktuálnych cenových a daňových podmienok. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu, ak dôjde k zvýšeniu cien pohonných hmôt, diaľničných a cestných poplatkov, nákladov za dopravu, pri zmene kurzu Eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5% a to maximálne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Toto zvýšenie ceny je pre objednávateľa záväzné. CK Montevia oznámi zvýšenie ceny objednávateľovi (príp. sprostredkovateľovi predaja – obchodnému zástupcovi) e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú zadal objednávateľ pri uzatváraní Zmluvy o zájazde ako kontaktnú najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená od Zmluvy o zájazde odstúpiť a objednávateľ musí zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VIII. Všeobecných podmienok.

6. V prípade záujmu objednávateľa môže CK sprostredkovať pre objednávateľa a ním určené osoby aj cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy o zájazde v súlade s poistnými podmienkami poisťovne. Cena cestovného poistenia je uvedená na web stránke CK. Presný obsah krytia a podmienky cestovného poistenia sú uvedené v podkladoch poskytnutých vybranou poisťovacou spoločnosťou, ktoré objednávateľ obdrží od CK. Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V konaní o vysporiadaní poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK nemá možnosť posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

7. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu (ak nie je uvedené inak) a zahŕňajú len tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne vymenované. K základným cenám zájazdov sa pripočítavajú príplatky (resp. odpočítavajú zľavy) uvedené v základnej cenovej ponuke na osobu a deň / celý pobyt. Tieto služby sa môžu objednať len na dobu celého pobytu. 

8. Cestovné doklady si objednávateľ obstará sám a zodpovedá za ich správnosť a úplnosť. Pri zájazdoch do krajín s vízovou povinnosťou nie je v cene zájazdu zahrnutý poplatok za vybavenie víz, ak to nie je v Zmluve o zájazde dohodnuté. Ak víza do krajín s vízovou povinnosťou obstaráva CK Montevia, musí objednávateľ v termíne stanovenom CK Montevia predložiť požadované doklady potrebné na ich vybavenie. V opačnom prípade CK Montevia nezodpovedá za včasné vybavenie víza. Objednávateľ - cudzinec, ak sa na neho vzťahuje vízová povinnosť navštívenej krajiny, si víza obstaráva sám.

VI. Práva a povinnosti objednávateľa

K základným právam objednávateľa patria:                                                                                                 

a) právo na riadne poskytnutie zájazdu a objednaných a zaplatených služieb,

b) právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK neskôr dozvedela,

c) právo vypovedať Zmluvu o zájazde kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa článku VIII. Všeobecných podmienok,

d) právo písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote najneskôr 14 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. Vykonanie takejto zmeny podlieha zaplateniu poplatku v paušálnej výške 50 EUR za zmenu. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou Zmluvou o zájazde a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu, alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby, alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, je CK Montevia oprávnená od Zmluvy o zájazde odstúpiť a objednávateľ musí zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VIII. Všeobecných podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa.

e) právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa článku IX. Všeobecných podmienok

f) právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení CK alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje,

g) právo na ochranu osobných údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných dokladov pred nepovolenými osobami.

K základným povinnostiam objednávateľa patria najmä:

a) poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely Zmluvy o zájazde a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla,

b) nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade neručí CK za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Cudzí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí, ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené,

c) zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. IV. Všeobecných  podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, v opačnom prípade môže CK odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením povinností objednávateľom CK vznikla, 

d) oznámiť bezodkladne dodatočné zmeny údajov, predovšetkým telefonického kontaktu a poštovej alebo elektronickej adresy, slúžiacim k prípadnému oznámeniu zmeny náležitostí Zmluvy o zájazde alebo pokynov na cestu, 

e) objednávateľ - právnická osoba je povinná oboznámiť svojich účastníkov zájazdov s týmito zmluvnými vzťahmi ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdržia, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb a zabezpečiť,  aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov,

f) prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a CK odporúča skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených,

g) pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť si zabezpečiť všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza. doklady o poistení. očkovanie a pod. ...) a rešpektovať príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu,

h) niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil,

i) zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievodcu a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje,

j) dostaviť sa na miesto odchodu, odletu alebo čerpania služieb v stanovenom čase so všetkými dokladmi, resp. inými náležitosťami podľa pokynov (napr. očkovania. víza a pod.), v prípade ak objednávateľ nenamietne opak, predpokladá sa, že pokyny mu boli doručené riadne a včas, že im rozumie a bude sa nimi riadiť.

VII. Zmena dohodnutých služieb

1. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu závažne zmeniť Zmluvu o zájazde, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy o zájazde písomnou formou. Ak navrhovaná zmena Zmluvy o zájazde vedie k zmene ceny zájazdu, musí sa k návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ sa má právo rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od Zmluvy o zájzade odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny. Ak CK z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom odstúpi od Zmluvy o zájazde, alebo ak objednávateľ s navrhovanou zmenou nesúhlasí, ma objednávateľ právo, aby mu CK na základe novej Zmluvy o zájazde poskytla iný zájazd organizovaný CK v rovnakej kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve o zájazde, podľa možnosti CK takýto zájazd ponúknuť. Platby, ktoré boli uskutočnené v rámci pôvodnej Zmluvy o zájazde sa po uzatvorení novej Zmluvy o zájazde považujú za platby podľa novej Zmluvy o zájazde. AK je cena uvedená v Zmluve o zájazde nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK je povinná tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.

2. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak v lehote do 21 dní pred jeho začiatkom nebude prihlásený minimálny počet účastníkov. Minimálny počet účastníkov je stanovený pri každom zájazde osobitne. O tejto skutočnosti je CK povinná bez zbytočného odkladu zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 7 pracovných dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, zásahov vyššej moci, ako sú prírodné katastrofy alebo rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, ako vojnové konflikty a politické nepokoje. Záväzok CK zrealizovať dohodnutý zájazd zaniká nemožnosťou plnenia.

4. Ak po začatí zájazdu CK nemôže objednávateľovi poskytnúť pôvodný program zájazdu a služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, v takomto prípade je CK povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charaktere pôvodných služieb na minimálne rovnakej úrovni, resp. vyššej úrovni. CK je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve o zájazde, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytovanými službami. CK je tiež povinná vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu, alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

5. CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa bodu 3, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, nad rámec platných medzinárodných štandardov. Obe strany sa dohodli, že meškanie dopravného prostriedku nezakladá dôvod na odstúpenie od zmluvy.

6. V prípade, že po začatí zájazdu dôjde k preobsadeniu (overbookinq) ubytovacej kapacity ubytovacieho zariadenia a CK bude nútená objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.

7. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej Zmluvy o zájazde, je CK povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

VIII. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom a storno poplatky

1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od Zmluvy o zájazde odstúpiť a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia CK. Výška zmluvnej pokuty (storno poplatky) je stanovená v závislosti od času odstúpenia, podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

•  10 % z ceny zájazdu, služieb + 100 % poistné – ak odstúpi od Zmluvy o zájazde viac ako 60 dní pred začatím zájazdu*

• 20 % z ceny zájazdu, služieb + 100 % poistné – ak odstúpi od Zmluvy o zájazde 60-45 dní pred začatím zájazdu*

• 30 % z ceny zájazdu, služieb + 100 % poistné – ak odstúpi od Zmluvy o zájazde 44-30 dní pred začatím zájazdu*

• 50 % z ceny zájazdu, služieb + 100 % poistné – ak odstúpi od Zmluvy o zájazde 29-20 dní pred začatím zájazdu*

• 75 % z ceny zájazdu, služieb + 100 % poistné – ak odstúpi od Zmluvy o zájazde 19-15 dní pred začatím zájazdu*

• 90 % z ceny zájazdu, služieb + 100 % poistné – ak odstúpi od Zmluvy o zájazde 14-8 dní pred začatím zájazdu*

• 100 % z ceny zájazdu, služieb + 100 % poistné – ak odstúpi od Zmluvy o zájazde 7 dní a menej pred začatím zájazdu* 

*pri storne leteniek platia pravidlá storno poplatkov príslušnej leteckej spoločnosti

Pre určenie počtu dní pri výpočte zmluvnej pokuty sa započítava aj deň, kedy bolo odstúpenie od Zmluvy o zájazde CK riadne oznámené. Do rozhodného počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu alebo nástupu na zájazd.

2. V prípade, ak iba časť z objednávateľov na 1 Zmluve o zájazde ruší svoju účasť na zájazde (napr.: storno 1 osoby v 2-lôžkovej izbe), je objednávateľ povinný okrem storno poplatkov uhradiť aj rozdiel v cene, ak došlo k navýšeniu cenovej kalkulácie priamo súvisiacej so stornovaním osoby/osôb (napr. poplatok za jednolôžkovú izbu, zmena typu izby a pod.). V prípade, že nová cenová kalkulácia poníži celkovú sumu za zájazd, objednávateľ má právo na vrátenie príslušnej sumy od CK (ak bol zájazd už uhradený v plnej výške). V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

3. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

IX. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu

1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako v Zmluve o zájazde dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu priamo na mieste u dodávateľa služby, alebo u zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Objednávateľ je povinný poskytnúť CK maximálnu súčinnosť.

2. Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, klient spíše záznam s označením zájazdu reklamujúcej osoby a popisom nedostatkov. K predmetu chybne poskytnutej služby sa v zázname písomne vyjadrí aj zástupca CK alebo v prípade potreby zástupca dodávateľa služby. Písomný záznam nie je v zmysle platnej právnej úpravy reklamáciou.

3. Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ písomne uplatniť v CK, najneskôr však do 14 dní od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil odo dňa, keď sa ma zájazd skončiť podľa Zmluvy o zájazde, inak právo zaniká. K reklamácii objednávateľ prikladá písomný záznam vypracovaný podľa predchádzajúceho bodu. Reklamácia zaslaná iba elektronickou poštou sa nepovažuje za platne podanú, pokiaľ nie je spätne potvrdené jej zaregistrovanie zo strany CK. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

4. CK je zodpovedná objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o zájazde bez ohľadu na to, či tieto záväzky ma plniť CK alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie. CK ani ubytovacie zariadenie nezodpovedajú za čistotu, údržbu a vybavenie pláže, ak táto nie je súčasťou hotelového areálu a majetkom hotela s prístupom výhradne len pre hotelových hostí.

5.  Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy, poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK (vis major) alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené služby prostredníctvom CK, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7. CK upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a možnosť jeho vzniku z dôvodov problémov v cestnej premávke a na hraničných prechodoch, preplnených vzdušných koridorov, z dôvodu nepriaznivého počasia, prípadne z technických a prevádzkových dôvodov. Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa čerpania služieb v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa počíta predchádzajúca noc ako poskytnuté ubytovanie.

8. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. 

9. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nevyhnutných prípadoch prípustné. Ide najmä o zmeny miesta odletu, príletu, trasy, leteckej spoločnosti medzipristátia, typu lietadla. letových časov, termínu letu, programu počas poznávacieho zájazdu, ak k uvedeným vynúteným zmenám prišlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania zájazdu. V prípade vyššie uvedených zmien bude CK bezodkladne informovať objednávateľa.

10. Každý klient CK je osobne zodpovedný za dodržanie pasových, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov SR, ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu prechádza. CK nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté s neudelením víz alebo chybnými úkonmi klienta. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním vyššie uvedených predpisov hradí klient.

11. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny a pod.), sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu. Objednávateľ berie na vedomie, že meškanie dopravného prostriedku nezakladá dôvod na odstúpenie od Zmluvy o zájazde.

X. Poistenie objednávateľa

Na základe požiadavky a na náklady objednávateľa, CK Montevia zabezpečuje pre objednávateľa komplexné cestovné poistenie podľa poistných podmienok príslušnej poisťovacej spoločnosti, vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. O podrobných podmienkach poistenia informuje CK Montevia objednávateľa pri uzatváraní Zmluvy o zájazde. Poistný vzťah vznikne medzi objednávateľom a príslušnou poisťovacou spoločnosťou. Podľa §7 zákona č. 428/2002 Z.z. podpisom Zmluvy o zájazde objednávateľ dáva súhlas príslušnej poisťovacej spoločnosti so spracovaním svojich osobných údajov, uvedených v Zmluve o zájazde a údajov, ktoré poskytne príslušnej poisťovacej spoločnosti počas trvania zmluvného vzťahu a súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený všetkými osobami uvedenými v Zmluve o zájazde na uvedenie ich osobných údajov do Zmluvy o zájazde a na udelenie súhlasu na ich použitie na účel vykonávania poisťovacej činnosti podľa zákona č. 95/2002 Z.z. vrátane sprístupnenia údajov subjektom so sídlom v cudzine, za podmienok podľa § 23 zákona č. 428/2002 Z.z. a za podmienky, že zahraničné subjekty sú v zmluvnom vzťahu s príslušnou poisťovacou spoločnosťou, na výkon zaisťovacej činnosti, asistenčnej služby a ďalej vykonávanie marketingovej činnosti súvisiacej s poisťovacou činnosťou, vykonávanou priamo príslušnou poisťovacou spoločnosťou, alebo jej zmluvnými partnermi v prospech príslušnej poisťovacej spoločnosti. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie nemá spätné účinky.

XI. Poistenie proti insolventnosti

CK Montevia má v zmysle § 9 až 11 zákona č. 281/2001 Z.z. uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku. Na základe toho objednávateľovi vzniká právo na poistné plnenie, ak CK Montevia z dôvodu úpadku neposkytne objednávateľovi:

a) dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou zájazdu,

b) ak nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok, ak sa zájazd neuskutočnil,

c) ak nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, ak sa zájazd uskutočnil sčasti.

Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú publikované na web stránke CK, príp. v aktuálnych prezentačných katalógoch.

XII. Ochrana osobných údajov objednávateľa

1. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním Zmluvy o zájazde udeľuje CK súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o zájazde CK ako aj ňou určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto Zmluvy o zájazde výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa a likvidácie spracovaných osobných údajov.

2. Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít CK, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch CK, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. marca 2014 a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde, ktorú uzatvorí CK Montevia s objednávateľom, pokiaľ sa v Zmluve o zájazde nedohodnú iné podmienky.

2. Objednávateľ podpisom Zmluvy o zájazde s CK Montevia potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi, zároveň potvrdzuje, že prevzal Všeobecné poistné podmienky poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, ako aj príslušné poistné podmienky pre komplexné cestovné poistenie a bol oboznámený aj s informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 4 z 9. marca 2010, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, bol s ním oboznámený a súhlasí s danými podmienkami a to aj v mene všetkých vyššie uvedených osôb, ktoré ho k súhlasu splnomocnili.

Kastély s.r.o. – CK Montevia